Home


Dansk


Tiếng Việt


Truyền Thống


Nội Quy Tu

Trang Chính
- Giới Thiệu
- Linh Điển
- Báo Điển Năng

- Phương Châm

- Trị Bệnh
- Thành Tích
- Phương P. Thiền
-Tin Tức
- Liên Lạc
- Khách Viếng Thăm

Free Hit Counter

Web Hit Counter

1001 XỨ THƠ

 

Mẫu chữ vần L

 

Đây là mẫu chữ vần L

Thường khi Lầm Lỗi ta th́ ăn năn
Việc đời chớ động bâng khuâng

Từ từ ta sửa, cửa nhà sáng choang

Kính bái

Lê Thành Lợi 

 

1 - Linh Hồn và Thể Xác 21 -
2 - Lánh Xa Thế Tục Ta Bà 22 -
3 - Lục Huệ 23 -
4 - 24 -
5 - 25 -
6 - 26 -
7 - 27 -
8 - 28 -
9 - 29 -
10 - 30 -
11 - 31 -
12 - 32 -
13 - 33 -
14 - 34 -
15 - 35 -
16 - 36 -
17 - 37 -
18 - 38 -
19 - 39 -
20 - 40 -

 

 

( đang thực hiện )

 

 

 
 


 

- Nguồn Gốc
- 1001 Xứ Thơ

- Thơ Song Ngữ

   Dansk / Việt Nam

- Đường Về Thiên Quốc
- Vô Vi Thiên Đàng Du Kư
- Trở Lại Thế Gian
- Truyền Tâm Ấn
- Đă Thông Kinh Mạch
-Tang Lễ Vô Vi
-Trường Sanh Học

 

 

 

 

 

 

 

            

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com

 Thiền Gia
Lê Thành Lợi