Kính bái

  Lê Thành Lợi

VELKOMMEN 

 

Velkommen til alle venner

  I dag mødes vi med en god kærlighed

  Vi ønsker Jer

  Et rigtigt gladt og rolig liv på vej

  tilbage til det himmelske land

  Med venlig hilsen

  Le thanh Loi

  KÍNH CHÀO

 

Kính chào thế giới bốn phương

  Hôm nay góp mặt tâm tình  thân  thương

  Quý nhau kính chúc bạn hiền

  An vui thanh thản trên đường về Thiên

Tryk på bogstav A, B, C, ... Bấm vào mẫu tự A, B, C..

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com