PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

PHIẾU GHI TÊN

TRUYỀN TÂM ẤN

CHUYỂN ĐIỂN QUANG - KHAI MỞ BỘ ĐẦU

 

 

ĐẠO HỮU

Tên họ:............................................................Nam/............Nữ/..........Tuổi...................

Nơi sinh...................................................................DânTộc.........................................

Nghề nghiệp chính: ......................................................................................................

Nghề nghiệp phụ:.........................................................................................................

Địa chỉ hiện nay:..........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Thành phố:.................................................................Số vùng:....................................

Tiểu bang:........................................................Quốc gia:..............................................

Telephone:............................................................................................................

Email:..................................................................................................................

Điền vào hàng dưới:

Thời gian tu thiền bao nhiêu năm:......................................Năm Nào:...............................

Tình trạng hành thiền: Liên Tục: ........................................Gián Đoạn:............................

Không nhớ rõ năm:.......................................................................................................

Tình Trạng Gia đình:

Có Vợ Chồng:....................................Đơn Chiếc: ( mất vợ hay chồng ).............................

Độc Thân Chưa Lập Gia đình:..............................Độc Thân: ( Ly Dị).................................

Sống Chung:...............................................................................................................

Nguyện Vọng Theo Khả Năng Ước Muốn:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Địa Chỉ L/L

Le Thanh Loi

Laerkeparken. 62. 1th.

5240. Odense. Nø.

Denmark

 

 

 

 

 

 

hình mới

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com