223. Chúc Mừng Năm Mới

01/01/2018

224. Diệu Pháp

11/01/2018

225.  36 Diệu Tướng Quán Thế Âm

21/01/2018

226. Bồ Tát Hạnh

01/02/2018

227. Xuân Mậu Tuất

11/02/2018

228. Hiện Hình

21/02/2018

229. Xuất Hồn

01/03/2018

230. Thanh Lọc Điển Quang

11/03/2018

231. Chân Tướng, Giả Tướng

21/03/2018

232. Thái Cực Lưỡng Nghi, tông chỉ

tu, xuất hồn, 01/04/2018

233. Luyện Khí Tinh

11/04/2018

234. Luyện Tim, tông chỉ Phật Thích Ca, Phật Di Đà. 21/04/2018

235. Luyện Tim, tông chỉ Nhĩ Căn Thông. 1/05/2018

236. Luyện Ngũ Uẩn, Bộ ̣đầu Lục Tâm Thông, tông chỉ Quán Thế Âm

11/05/2018

237. Luyện Máu Phật

21/05/2018

238. Mật Pháp Vô Vi

01/06/2018

239. Thần Thánh Tiên Phật

11/06/2018

240. Mở Huệ

21/06/2018

241. Giải Độc Phổi, Tim, Gan

01/07/2018

242. Phật Chúa Nơi Ta

11/07/2018

243. Tu Vi Sơn Đỉnh

21/07/2018

244. Sửa Dây Thần Kinh

01/08/2018

245. Tối Thượng

11/08/2018

246. Giải Mã Tâm Linh, Mê tín, dị đoan........21/08/2018

247. Ân Điển

01/09/2018

248. Nghiệp và Phước, Chuyển Điển. 11/09/2018

249. Giải Nghiệp Tâm

21/09/2018

250. Trình Độ Điển Quang

01/10/2018

251. Vô Vi Hạnh Cao Quả Lớn

11/10/2018

252. Đạo Pháp Điển Quang

21/10/2018

253. Truyền Tâm Điển

1/11/2018

254. Hoà Vào Đại Hồn

11/11/2018

255. Điển Chiếu Tự Thức

21/11/2018

256. Xuất Hồn

01/12/2018

257. Chuyên Gia Niệm Phật, Professionel Niệm Phật, Vua Niệm Phật

11/12/2018

258. Tâm Vô Quái Ngại. Dấn Thân Cùng Trời

21/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com