272. Trường Sanh Bất Diệt

11/05/2019

273. Hùng Chí Vô Vi

21/05/2019

274. kho tàng vô tận, luyện chủng tử, tế bào, hồng huyết cầu

01/06/2019

276. Giống Dân Ngọc Bích

21/06/2019

277. Từ Bỏ Tánh Tham

01/07/2019

278. Dong Tam Hiep Luc

11/07/2019

279. Thien Tinh

21/07/2019

280. Bien Hoa

01/08/2019

281. Ngoc Kinh

11/08/2019

282. Phật Gia

21/08/2019

283. Tu Vô Vi Cứu Cửu Huyền T T

01/09/2019

284. Thanh Lọc Bộ Ruột Điển Q

11/09/2019

285. Mật Niệm Điển Ân

21/09/2019

286. Khai Minh Tam Thi 

Kien Tanh Thanh Phat. 11/10/2019 

287. Giac Ngo Song Lau- 

21/10/2019

288. Giai Truoc, Tam, Than

01/11/2019

289. Qua Song Bi Ngan

11/11/2019

290. Phat Ban Thanh Dien

21/11/2019

291. Khai Dien Huyen Quang

01/12/2019
2018