223. Chúc Mừng Năm Mới

01/01/2018 22

4. Diệu Pháp

11/01/2018225.

 36 Diệu Tướng Quán Thế Âm

21/01/2018

226. Bồ T

át Hạnh

01/02/2018227. Xuân M

u Tuất

11/02/2018228. Hiện Hình

 

21/02/2018

229. Xuất Hồn

0

1/03/2018230. Thanh Lọc Đi

n Quang

11/03/2018231. Chân Tướng, Gi

Tướng

21/03/2018

232. Thái Cực Lưỡng Ngh

i, tông chỉ

tu, xuất hồn, 01/04/2018233. Luyện Khí Tinh

11/04/201

8234. Luyện Tim, tông chỉ Phật

Thích Ca, Phật Di Đà. 21/04/2018

235. Luyện Tim, tông chỉ Nhĩ Căn Thôn

g. 1/05/2018236. Luyện Ngũ Uẩn, Bộ ̣đầu Lục Tâm Thôn

g, tông chỉ Quán Thế Âm

11/05/2018 237. Luyện Máu Phật

21/05/2018

238. Mật Pháp Vô V

i

01/06/2018239. Thần Thánh Tiên

Phật

11/06/2018240. Mở Huệ

21/06

/2018

241. Giải Độc Phổi, Tim, Gan

01/07

/2018242. Phật Chúa Nơi

Ta

11/07/2018243. Tu Vi Sơn Đỉnh

21/07/201

8

244. Sửa Dây Thần Kinh

01/08/2018

 245. Tối Thượng

11/08/2018246.

Giải Mã Tâm Linh, Mê tín, dị đoan..

......21/08/2018

247. Ân Điển

 

01/09/2018248. Nghiệp và Phước, Chuyển Điển. 11/09/2018249

. Giải Nghiệp Tâm

21/09/

2018

250. Trình Độ Điển Quang

01/10/2018251. Vô Vi

Hạnh Cao Quả Lớn

11/10/2018252. Đ

ạo Pháp Điển Quang

21/10/2018

253. Truy

ền Tâm Điển

1/11/2018254. Hoà Vào Đại Hồn

 

11/11/2018255. Điển Chiếu Tự Thức

21/

11/2018

256. Xuất Hồn

01/12/2018

257. Chuyên Gia Niệm Phật, Profess

ionel Niệm Phật, Vua Niệm Phật

11/12/201

8258. Tâm Vô Quái Ngại. Dấn

Thân Cùng Trời

21/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com