NỘI QUY TU

Học thiền điển pháp, sẽ giao liên

Giác ngộ triền miên, thí nghiệm liền

Tu trong nguyên tắc, không hề lạc

Tiến triển rõ ràng, điển trợ duyên

Kính lời

 NGUYÊN TẮC 1

GIÁC NGỘ

Vô Tự Chơn Sư

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

Học lý thuyết thiền định xong = Thí nghiệm ngay cái mình học

( Diệt tham, dục.....)

Thực hành = Đáp số giác ngộ liền

NGUYÊN TẮC 2 

Nghịch Đời # Thông Đạo

NGUYÊN TẮC 3

Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ

NGUYÊN TẮC 4

Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình

NGUYÊN TẮC 5

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt

NGUYÊN TẮC 6

Người thì đúng, mình thì sai

NGUYÊN TẮC 7

Tu nhanh # Sám Hối

NGUYÊN TẮC 8

Hành tiểu bi # Đạt đại bi

NGUYÊN TẮC 9

Nhịn là Dũng

Kính bái

Lê Thành Lợi

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com