- Giúp người miễn phí.

Giúp hành giả tu thiền mau giác giác ngộ, thành đạt.

- Giúp hành giả có sức khoẻ sống lâu, bớt bệnh và tâm linh khai mở.

  PHƯƠNG CHÂM

  PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

- Giúp hành giả, tháo gỡ những thắc mắc buồn lo, bệnh hoạn. 

- Bằng phương pháp khoa học thực tế:

- Thực hành và thí nghiệm làm theo nguyên tắc viết ra, rõ ràng.

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

- Giúp hành giả, về nơi thanh nhẹ. Khi có qua đời, sẽ cảm giác vui tươi, không 

   buồn phiền lo lắng.

- Không đối nghịch bất cứ ai.

  

   Kính tường

   Vô Tự Chơn Sư

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com