GIẢI THÍCH VỀ THIỀN

Đây, con xin giải thích cho Cô Bác Anh Chị rõ, và khỏi ngộ nhận, môn học nầy 

KHÔNG phải là một cái đạo. Để tiện việc cho Cô  Bác Anh Chị học thiền dễ dàng hơn.

Sự thật thì môn thiền định nầy là một môn học, cũng giống như các môn học khác.

Như môn học Computer chẳng hạn. Thì quý vị, ai cũng như mọi tôn giáo khác, cũng

đều học được. Bởi vì, nó là một môn học, chứ không phải là một cái Đạo. Như nhiều

người lầm tưởng.

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

Môn nào cũng vậy, phải có người Thầy sáng lập. Mà chính môn thiền học là một vị Phật

tìm ra thì mình cũng nên hãnh diện là mình học môn nầy. Đức Chúa, Đức Phật hai người đều học thiền.

Học thiền thì mau giác ngộ. Nước Nhật phát triển nhanh, nhờ những người thiền giác ngộ. 

Phương pháp thiền nầy sẽ giúp cho mình tìm về chính mình. Mình là ai trong vũ trụ nầy.

Chính mình, mình hiểu biết mình hay hơn là mình hiểu biết chuyện người khác.

Môn thiền nầy không có chủ trương đối nghịch bất cứ ai.

Giúp cho hành giả có sức khoẻ điển năng dồi dào, bớt bệnh hoạn sống lâu thêm

Môn thiền nầy gọi là Điển Năng, Trường Sinh Học, khác với các loại thiền khác.

 

Kính bái

Lê Thành Lợi

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com