KÍNH CHÚC

QÚY CÔ BÁC ANH CHỊ

Sống lâu ngũ tạng, nhớ luyện đào

Khí điển quân bình, sống thọ cao

Trăm tuổi Trời ban, mong sẽ được

Cuộc đời hạnh phúc, sống an yên  

Kính bái

Con, Lê Thành Lợi

Vô Tự Chơn Sư

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

ĐIỂN NĂNG TRƯỜNG SANH HỌC

Giúp mình ít bệnh hoạn

Sống trung bình 100 tuổi và hơn

Tu hành giải thoát

Đang Thực Hiện 

3.

4. 

5.

6.

7. 

8.

9.

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

 

Kính Tường

Lê Thành Lợi

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com