LINH ĐIỂN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN


 Nam Quốc Thiên Triều chiếu Việt Nam

Thiên Cơ khai triển khắp mọi miền

Vô Vi khai điển toàn thế giới

Mở màn niên kỷ tới Thượng Ngươn

 

Mô không khí hạo cùng Trời Đất

Ban hành mưa pháp chuyển khắp nơi

Thiên Địa hợp hòa chung một khí

Thánh thoát nhẹ nhàng khí hạo nhiên

 

Ngọc chiếu thanh đài xuyên tam cõi

Côn trùng vạn vật hưởng tình xuân

Chung nhau hòa  hợp cùng Trời Đất

Đồng hành đồng tiến chiếu hồn thiêng

 

Hoàng Thiên Phụ Mẫu nghinh chào đón

Chờ đợi Linh Quang kíp trở về

Thiên đình yến tiệc đã bày sẵn

Chén rượu huỳnh tương tỏa ngát mùi

 

Thượng Thiên thế giới Cha dìu tiến

Dẫn độ tâm linh hướng cảnh Trời

Thanh quang chuyển hóa tùy duyên tiến

Thượng tầng thế giới đã đề ngôi


Đế Tinh thất sắc cùng quang chiếu

Hội tụ càn khôn chuyển pháp mầu

An ban tế thế cùng muôn loại

Hưởng lấy hương tình Thất Đế Tinh


 Vô cùng thương xót Linh Quang Tiểu

Vượt thoát trần gian kiếp đọa đày

Trải qua bao cảnh cùng Trời Đất

Quay về hội tụ Đấng Toàn Năng


Cực thế không than lòng nhẫn nại

Cứu độ quần sanh thoát trận đồ

Giải tan nguy biến không còn nạn

Thoát cảnh lầm than chốn nghiệp trần


Đại La chào đón chờ muôn kẻ

Ban rải Cam Lồ khắp mọi nơi

Người người tắm gội ơn mưa mốc

Quay về triều bái cõi Đại Thiên


 Thiên Hoàng hoan hỉ cùng Thiền Sĩ

Sắp hàng nghe lệnh chiếu ngọc ban

Thượng Ngươn Thánh Đức nay đà tiến

Thi hành Đạo Tổ cứu vạn linh


Tôn Hoàng Phụ Mẫu đều vui vẻ

Hoan nghênh chúc tụng chén rượu đào

Linh căn xuống thế truyền chơn đạo

Thiên Hạ hát mừng hướng Hoàng Tôn

 

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên TônKính bái

Con

Lê Thành Lợi

Đan Mạch, ngày 17-08-2002 

 © 2012 • copyright by www.voviland.com