LINH ĐIỂN

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

PHẬT  BẢO TẠNG - PHẬT VĨ KIÊN

đạt

  tầng

 cao

 giới

       thượng

    thiên

đường mọi khắp giải chuyển dương NAM âm vang vọng khắp phương tây

địa

 hợp

 hoà

     chung

 một

khí

  Vô Tự Chơn Sư Thiền Gia Lê Thành Lợi

Trời

Đất

   cùng

 hạo

khí

      không

   vô Phật giới lòng tính tận giới điển hình vô tự thức

   giới

   hạn

  đạt

    Như

  Lai

Vô Tự Chơn Sư Thiền Gia Lê Thành Lợi

                                                                      thiên

                                                                      không

                                                                      khí

                                                                      điển

                                                                      nước

                                                                      là

  thần khí tinh trụ vũ là A Da Lại Thức chơn hồn tiến

                                                                      là

                                                                      giác 

                                                                      ngộ

                                                                      lộ

                                                                      chơn

                                                                      như 

                                                                                                                   Vô Tự chơn Sư Thiền Gia Lê Thành Lợi

                                                                                                  tuyến

                                                                        giới

                                                                         vượt

                                                                         vi

                                                                         huyền

                                                                         chuyển

           vòng một chuyển khôn càn động DI diệu thần hồn pháp giới xuyên

                                                                         hành

                                                                         phát

                                                                         triển

                                                                         tính

                                                                         tự

                                                                         nhiên

Vô Tự Chơn Sư Thiền Gia Lê Thành Lợi

                                                                         quang

                                                                         hào

                                                                         toả

                                                                         sáng

                                                                         sắc

                                                                         vàng

Vô Tự Chơn Sư Thiền Gia Lê Thành Lợi

                        thầm niệm mãi, niệm a di ĐÀ phật huyền quang khai mở sáng

                                                                         quang

                                                                         phát

                                                                         sáng

                                                                         ở

                                                                         tâm

                                                                         quang

                                                                          không

                                                                          chơn

                                                                          ở

                                                                          mở

                                                                          khai

                                                                          tâm

                            minh tự tánh, giác tự là PHẬT tánh từ bi, lòng nhẫn nhục

                                                                         nơi

                                                                         các

                                                                         cõi

                                                                         tâm

                                                                         thanh

                                                                         tịnh

Vô Tự Chơn Sư Thiền Gia Lê Thành Lợi

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com