TuHome


Dansk


Tiếng Việt


Truyền Thống


Nội Quy Tu

Trang Chính
- Giới Thiệu
- Linh Điển
- Báo Điển Năng

- Phương Châm

- Trị Bệnh
- Thành Tích
- Phương P. Thiền
-Tin Tức
- Liên Lạc
- Khách Viếng Thăm

Free Hit Counter

Web Hit Counter

1001 XỨ THƠ

 

Mẫu chữ vần T

 

Đây là mẫu chữ vần T

Tham lam nó tạo con người chết oan

Tiền T́nh Tù Tội đa mang

Tu tham chưa diệt Tướng tham vẫn c̣n 

 

Kính bái

Lê Thành Lợi 

 

1 - Tử V́ Đạo 21 - Tu Đúng - Tu Sai
2 - Trường Chay Diệt Dục 22 - Tu Hành
3 - Thiền Điển Quang 23 - Thảm Hoạ Hết
4 - Từng Bước Từng Bước Thầm 24 - Thiên Không Diệu Pháp
5 - Ta Đi 25 -
6 - Thiên Đàng Cảm Giao 26 -
7 - Tinh Khí Thần 27 -
8 - Trường Sanh 28 -
9 - Trường Sanh Tuổi Thọ 2 29 -
10- Tâm Truyền - Thanh Điển 30 -
11 - Thiên Ca 31 -
12 - Thân Con Làm Một Chiếc Cầu 32 -
13 - Thực Hành Chơn Pháp 33 -
14 - Tu Bằng Trí - Ư 34 -
15 - Thế Gian Giả, Thiên Đàng Thật 35 -
16 - Thiên Đàng - Địa Ngục 36 -
17 - Thần Giao Cách Cảm 37 -
18 - Tự Tu - Tự Đạt 38 -
19 - Thiên Đàng Nơi Ta 39 -
20 - Thăng Thiên Đàng 40 -

 

 

( đang thực hiện )

 

 

 

 
 


 

- Nguồn Gốc
- 1001 Xứ Thơ

- Thơ Song Ngữ

   Dansk / Việt Nam

- Đường Về Thiên Quốc
- Vô Vi Thiên Đàng Du Kư
- Trở Lại Thế Gian
- Truyền Tâm Ấn
- Đă Thông Kinh Mạch
-Tang Lễ Vô Vi
-Trường Sanh Học

 

 

 

 

 

 

 

            

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com

 Thiền Gia
Lê Thành Lợi