371.Thanh Quang Điển Quang

Niệm Phật khai thông Trí Tuệ

11/02/2022

326. Tận Lực Hy Sinh, Giàu Lòng

luyện ngũ tạng sống lâu trăm tuổi

11/11/2020

327. Tông Chỉ Phệt Thích Ca, Cải Số Mạng

21/12/2020

328. Tông Chỉ Phật Thích Ca, Nhất Lý Hành, Thâu về Thần Lực Điển q

01/12/2020

329. Phật Gia, Đạo Gia Bậc nhất, Phật Độ, vượt khỏi Ta Bà

Vô Biên.  11/12/2020

330. Đệ Tam Nhãn, Tam Đại Sự, Vô Sắc Giới, Thiền là Ăn Điển

21/12/2020

2021

343. Chân Thiện Mỹ, Truyền Nhân

Vô Vi

01/05/2021

361. Điển Vô Vi, Vua Hít Thở Điển

Mật pháp, Hồn Vía Tương Hội

01/11/2021

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com