295. Nam Chan Ly, Tong chi Nhu Lai, Phat Di Da. 01/01/2020

296. Tri Dien Tam Linh. Chuyen gia Niem Phat, Professional N P

297. Ve Troi, Uong thuoc Phat, chu Dai Bi. 21/01/2020

298. Song Lau Tram Tuoi, it Benh

1/02/2020

299. Tam Thanh/ Tu, Thien 7/24

11/02/2020

300. Dao Gia, Tu tai Gia

21/02/2020

304. CORONA Phương Pháp Trị bệnh và những bệnh nan y khác

01/04/2020

308. Kim Thân Bất Hoại .CoVid 19 giấy khen tặng bộ Sức Khoẻ Dk

11/05/2020

309. Xá Vệ Quốc, Thiên ̣Đàng Cực Lạc. Lý Tưởng Vô Vi

21/05/2020

312. Đức Độ Sống Lâu, chuyển điển

21/06/2020

313. Tầm Thanh, Luyện Tim khoẻ, Tránh Tai Biến, Đột Qụy....

01/07/2020

314. Đạo Gia, Luyện Tim, tránh tai biến, đột quỵ

11/07/2020

315. Đời Đạo song Hành, Trị Táo Bón, Đau, xìn hơi, stop nước dâng

21/07/2020

316. Chay Tịnh, giáo dục tế bào, luyện bao tử, tránh ung thư, minh t

01/08/2020

317. Giáo dục tế bào, luyện Bộ ruột, Hào quang chiếu tận thế gian

11/08/2020

318. Luyện Bộ Ruột tránh ung thư, Thanh Lọc Điển Quang

21/08/2020

319. Luyện Phổi, Điển quang Tiên Thiên Khí

01/09/2020

320. Giáo Dục Tế Bào Diệt Ung Thư, Giải Thoát

11/09/2020

321. Luyện Máu Phật, Điển Phật,

Ăn cướp tu cũng thành

21/09/2020

326. Tận Lực Hy Sinh, Giàu Lòng

luyện ngũ tạng sống lâu trăm tuổi

11/11/2020

327. Tông Chỉ Phệt Thích Ca, Cải Số Mạng

21/12/2020

328. Tông Chỉ Phật Thích Ca, Nhất Lý Hành, Thâu về Thần Lực Điển q

01/12/2020

329. Phật Gia, Đạo Gia Bậc nhất, Phật Độ, vượt khỏi Ta Bà

Vô Biên.  11/12/2020

330. Đệ Tam Nhãn, Tam Đại Sự, Vô Sắc Giới, Thiền là Ăn Điển

21/12/2020

2019

272. Trường Sanh Bất Diệt

11/05/2019

273. Hùng Chí Vô Vi

21/05/2019

274. kho tàng vô tận, luyện chủng tử, tế bào, hồng huyết cầu

01/06/2019

276. Giống Dân Ngọc Bích

21/06/2019

277. Từ Bỏ Tánh Tham

01/07/2019

278. Dong Tam Hiep Luc

11/07/2019

279. Thien Tinh

21/07/2019

280. Bien Hoa

01/08/2019

281. Ngoc Kinh

11/08/2019

282. Phật Gia

21/08/2019

283. Tu Vô Vi Cứu Cửu Huyền T T

01/09/2019

284. Thanh Lọc Bộ Ruột Điển Q

11/09/2019

285. Mật Niệm Điển Ân

21/09/2019

286. Khai Minh Tam Thi 

Kien Tanh Thanh Phat. 1/10/2019 

287. Giac Ngo Song Lau- 

11/10/2019

288. Giai Truoc, Tam, Than

21/11/2019

289. Qua Song Bi Ngan

01/11/2019

290. Phat Ban Thanh Dien

11/11/2019

291. Khai Dien Huyen Quang

21/12/2019

292. Phật Pháp Vô Biên

01/12/2019

293. Hy Sinh Tận Độ. Phật Pháp

Vô Biên.  11/12/2019

294. Độ Đời Giải Thoát

21/12/2019

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com