Home


Dansk


Tiếng Việt


Truyền Thống


Nội Quy Tu

Trang Chính
- Giới Thiệu
- Linh Điển
- Báo Điển Năng

- Phương Châm

- Trị Bệnh
Chứng Minh Bệnh
- Thành Tích
- Phương P. Thiền
- Tin Tức
- Liên Lạc
- Khách Viếng Thăm

Free Hit Counter

Web Hit Counter

BÁO ĐIỂN NĂNG PHÚC ĐÁP 

 


  BDN: BÁO SỐ MỚI 44       Xin Mời Đọc  

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

01. BDN: ngày 16/10/2011 13.BDN:ngày 21/02/2012 25.BDN:ngày 21/06/2012 37.BDN:ngày 21/10/2012
02. BDN: ngày 30/10/2011 14.BDN:ngày 01/03/2012 26.BDN:ngày 01/07/2012

38.BDN:ngày

01/11/2012

03. BDN: ngày 11/11/2011 15BDN: ngày 11/03/2012 27.BDN:ngày 11/07/2012

39.BDN:ngày

11/11/2012

04. BDN: ngày 21/11/2011 16. BDN: ngày 21/03/2012 28.BDN:ngày 21/07/2012

40.BDN:ngày

21/11/2012

05. BDN: ngày 01/12/2011 17. BDN: ngày 01/04/2012 29.BDN:ngày 01/08/2012

41.BDN:ngày

01/12/2012

06. BDN: ngày11/12/2011 18. BDN: ngày 11/04/2012

30.BDN:ngày

11/08/2012

 42.BDN:ngày

11/12/2012

07. BDN: ngày 21/12/2011 19. BDN: ngày 21/04/2012 31. BDN: ngày 21/08/2012 43.BDN:ngày

21/12/2012

08. BDN: ngày 01/01/2012 20. BDN: ngày 01/05/2012 32. BDN: ngày 01/09/2012

 

09. BDN: ngày 11/01/2012 21. BDN: ngày 11/05/2012 33. BDN: ngày 11/09/2012
10. BDN: ngày 21/01/2012 22. BDN: ngày 21/05/2012

34. BDN: ngày

21/09/2012

 

11. BDN: ngày 01/02/2012 23. BDN: ngày 1/06/2012

35. BDN: ngày

01/10/2012

 

12. BDN: ngày 11/02/2012 24. BDN: ngày 11/06/2012 36. BDN: ngày

11/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn Gốc
- 1001 Xứ Thơ

- Thơ Song Ngữ

   Dansk / Việt Nam

- Đường Về Thiên Quốc
- Vô Vi Thiên Đàng Du Kư
- Trở Lại Thế Gian
- Truyền Tâm Ấn
- Đă thông Kinh Mạch
- Tang Lễ Vô Vi
- Trường Sanh Học

 

 

 

 

 

 

 

            

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com


Thiền Gia
Lê Thành Lợi

  Các bạn ḿnh cần đặt vào máy Computer, program GET ACROBAT READER, để đọc file PDF tiếng Việt.  

 

Counters